2014 წლის სტატისტიკა


ექსპორტირებული
22118.26
ტონა

გადამუშავებული
10358.2
ტონა