2015 წლის სტატისტიკა


ექსპორტირებული
27707.34
ტონა

გადამუშავებული
9252.2
ტონა