ცხელი ხაზი - 15 01

2018 წლის სტატისტიკა


ექსპორტირებული
29782,54
ტონა

გადამუშავებული
14942,9
ტონა